O vară fără griji

Perioada campanie: 2018-06-20 - 2018-07-02

Art. 1 Organizatorul campaniei promotionale 


Organizatorul campaniei “O vară fără griji” (denumita in continuare “Campanie”) este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.


Art. 2 Desfasurarea campaniei 


Campania se desfasoara in perioada 20 iunie – 2 iulie 2018. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau micsora perioada de desfasurare a concursului pe parcursul derularii acesteia, instiintarea referitoare la incetarea sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma pe www.farmaciile-ropharma.ro si pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma.


Art. 3 Produse in campanie

Participa la aceasta campanie 10 pachete promotionale formate din trei produse solare Verrativa Sole si o trusa.


Art. 4 Aria de desfasurare a programului

Campanie se desfasoara online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/.


Art. 5 Conditii de participare

Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, precum si copiii, parintii si sotul /sotia celor mentionati in cuprinsul acestui alineat . 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor. Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-   ca are peste 18 ani;


Art. 6 Mecanismul campaniei

Participa la campanie orice persoana fizica care detine un cont de Facebook, este fan al paginii https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/ si care ne spune intr-un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/ cum își protejează copilul de soare pe perioada verii.
O persoana poate participa la campanie o singura data in perioada stabilita.


Art. 7 Premiile campaniei

Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii sunt 10 (zece) pachete promotionale formate din trei produse solare Verrativa Sole si o trusa. Premiile se vor preda in baza unui proces verbal care va contine datele si semnatura beneficiarului.


Art. 8 Desemnarea castigatorilor, acordarea premiilor

Castigatorul vor fi desemnat prin tragere la sorti prin intermediul site-ului https://commentpicker.com/ in data de 3 iulie 2018.

Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ROPHARMA si vor fi consemnate printr-un proces verbal; Pentru acordarea premiilor in cazul aparitiei uneia din situatiile mai jos enuntate, membrii Comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator. Conditiile de validare a rezervei sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor. Fiecare castigator va fi contactat in ziua extragerii de catre un reprezentant ROPHARMA, prin mesaj privat pe Facebook. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat timp de 3 zile lucratoare de la data extragerii acestuia ca si potential castigator, acesta va fi automat invalidat, va pierde orice drept asupra premiului si se va trece la contactarea rezervei. Dupa contactarea si validarea lor, castigatorilor li se va trimite premiul prin curier. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Publicarea va avea loc pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma, dupa validarea castigatorilor. Eventualele contestatii se pot face in termen de 24 de ore de la data afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorilor prin e-mail, Ia adresa office.bucuresti@ropharma.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: numele, datele de identificare, domiciliul si expunerea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii si se vor comunica contestatorului la adresa mentionata in contestatie.


Art. 9. Protectia datelor personale   
Organizatorul prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanţi ("Date cu Caracter Personal") în vederea îndeplinirii unor operaţiuni şi scopuri legitime legate de desfăşurarea activitaţilor de marketing şi publicitate specifice derulării activităţii. Datele cu Caracter Personal vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanţi se referă la: nume, prenume, adresă, număr de telefon,profesie, adresă de e-mail, data naşterii.v Informaţiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricţiilor de securitate şi protecţie impuse de legislatia in vigoare.
Informaţiile vor fi folosite în scopul unor actiuni de marketing acordarea unor reduceri in baza cardurilor de fidelitate, organizare de tombole, acordare de cadouri si vouchere pe baza de proces verbal sau tabel de evidenta conform politicii Organizatorului si a notificarii dumneavoastra despre promotiile din Farmaciile ROPHARMA si site-urile www.ropharma-healthcare.ro, www.farmaciile-ropharma.ro.
Pentru protectia datelor dumneavoastra, Ropharma SA a luat masuri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. In cazul unei incalcari a protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal, care se estimeaza ca vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastra , va vom notifica imediat, pe cat posibil intr-un interval de 72 de ore.
 În legatură cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal şi în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), orice participant va putea exercita oricare dintre următoarele drepturi:
a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal- de a obtine in mod gratuit, din partea SC ROPHARMA  SA, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
b. Dreptul la rectificare asupra datelor -dreptul persoanei vizate de a cere in mod gratuit rectificarea datelor inexacte care o privesc;
c. Dreptul de a sterge datele prelucrate- aveti dreptul de a solicita in mod gratuit societatii SC ROPHARMA  SA, stergerea datelor personale care va privesc, iar SC ROPHARMA  SA are obligatia de a sterge datele personale care va privesc, in oricare din urmatoarele situatii:
datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; retragerea consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal ;
d. Dreptul de a solicita SC ROPHARMA SA  restrictionarea prelucrarii datelor personale- aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:
- a prelucrarii inexacte
- a prelucrarii ilegale
- a exercitarii dreptului la opozitie
e. Dreptul de portabilitate a datelor- reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod current si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
f. Dreptul la opozitie -reprezinta dreptul persoanei vizate de a se opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri
g. Dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciaza ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679 (GDPR) Participantii au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.
In ceea ce priveste datele personale participantii au posibilitatea de a-si exercita oricare dintre drepturile mentionate, prin intermediul unei cereri scrise , datate si semnate, adresata Organizatorului la adresa din Brasov, str. Iuliu Maniu nr 55, etaj 1, sau la adresa de e-mail protectiadatelor@ropharma.ro.
In cererea formulata participantul poate mentiona daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica sau printr-un serviciu de curierat care sa asigure predarea corespondentei numai personal.


Art. 10. Taxe si impozite
Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea,fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet in vederea consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, cheltuieli legate de achizitionarea produselor comercializate in Farmaciile ROPHARMA, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. 

Art.11. Litigii
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate/ de discernamant, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul tutorelui legal. De asemenea, tutorele sau legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, in Farmaciile ROPHARMA, pe www.Ropharma-healthcare.ro si pe pagina de Facebook Ropharma. 

Art.12. Incetarea campaniei
Prezenta Campanie poate inceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.
Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora. 

Art.13. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, pe www.ropharma-healthcare.ro si pe pagina de Facebook Ropharma, in termen de 5 zile de Ia aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.