ABC de nutriție

Perioada campanie: 2018-04-20 - 2018-04-30

Art. 1 Organizatorul campaniei promotionale

Organizatorul campaniei “ABC de nutriție” (denumita in continuare “Campanie”) este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

 
Art. 2 Desfasurarea campaniei

Campania se desfasoara in perioada 20 aprilie 2018 – 30 aprilie 2018. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau micsora perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, instiintarea referitoare la incetarea sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 15 zile inainte pe www.farmaciile-ropharma.ro si pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma.


Art. 3 Produse in campanie

Participa la aceasta campanie Pachetul promotional format din: Cana cu lingurita, Geanta termica si o cutie Hepazen 30 cpr. 
Art. 4 Aria de desfasurare a programului

Campanie se desfasoara online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/


Art. 5 Conditii de participare

Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, precum si copiii, parintii si sotul /sotia celor mentionati in cuprinsul acestui alineat . 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor. Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:
-   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
-   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
-   ca are peste 18 ani;

Art. 6 Mecanismul campaniei

Participa la campanie orice persoana fizica care detine un cont de Facebook, este fan al paginii https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/ si care ne spune intr-un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma https://www.facebook.com/FarmaciileRopharma/ ce face pentru a se mentine in forma.
Toti participantii vor face parte dintr-o baza de date unica. O persoana poate participa la campanie o singura data in perioada stabilita.


Art. 7 Premiile campaniei

Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii sunt cinci seturi formate din Cana cu lingurita, Geanta termica si o cutie Hepazen 30 cpr. Premiile se vor preda in baza unui proces verbal care sa contina nume, prenume, CNP, adresa, numar telefon si semnatura beneficiar.

Art. 8 Desemnarea castigatorilor, acordarea premiilor

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti prin random.org la sfarsitul campaniei in data de 2 mai 2018. 
Tragerea la sorti va avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ROPHARMA si vor fi consemnate printr-un proces verbal; Pentru acordarea premiilor in cazul aparitiei uneia din situatiile mai jos enuntate, membrii Comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator. Conditiile de validare a rezervei sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor. Fiecare castigator va fi contactat in ziua extragerii de catre un reprezentant ROPHARMA, prin mesaj privat pe Facebook. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat timp de 3 zile lucratoare de la data extragerii acestuia ca si potential castigator, acesta va fi automat invalidat, va pierde orice drept asupra premiului si se va trece la contactarea rezervei. Dupa contactarea si validarea lor, castigatorilor li se va trimite premiul prin curier. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Publicarea va avea loc pe pagina de Facebook Farmaciile Ropharma, dupa validarea castigatorilor. Eventualele contestatii se pot face in termen de 24 de ore de la data afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorilor prin e-mail, Ia adresa office.bucuresti@ropharma.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: numele, datele de identificare, domiciliul si expunerea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de la data primirii si se vor comunica contestatorului la adresa mentionata in contestatie.


Art. 9. Protectia datelor personale 

Prin inscrierea in Campania, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Ropharma poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la campanie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


Art. 10. Taxe si impozite
Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea,fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet in vederea consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, cheltuieli legate de achizitionarea produselor comercializate in Farmaciile ROPHARMA, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. 

Art.11. Litigii
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate/ de discernamant, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul tutorelui legal. De asemenea, tutorele sau legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, in Farmaciile ROPHARMA, pe www.Ropharma-healthcare.ro si pe pagina de Facebook Ropharma. 

Art.12. Incetarea campaniei
Prezenta Campanie poate inceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.
Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora. 

Art.13. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, pe www.ropharma-healthcare.ro si pe pagina de Facebook Ropharma, in termen de 5 zile de Ia aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.