SANATATE PRIN IMUNITATE

Perioada campanie: 2018-02-07 - 2018-03-31

Art. 1 Organizatorul campaniei promotionale

 

Organizatorul campaniei promotionale “Sanatate prin Imunitate” (denumita in continuare “Campanie” ) este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal . Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro si in oricare din farmaciile Ropharma participante la Campanie; Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.


Art. 2 Desfasurarea campaniei 


Programul se desfasoara in perioada 7 februarie 2018 – 31 martie 2018, in limita stocului disponibil. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi sau micsora perioada de desfasurare a Campaniei pe parcursul derularii acesteia, instiintarea referitoare la incetare sau modificarea campaniei va fi afisata de Ropharma cu cel putin 15 zile inainte in farmaciile Ropharma participante la program, pe www.farmaciile-ropharma.ro si pe facebook farmaciile-ropharma

Art. 3 Produse in campanie 


Participa la aceasta campanie Pachetele promotionale formate din: 
Pachetul 1: 3 cutii Activit Colostru Premium - reducere 20% 
Pachetul 2: 1cutie Activit Imuno Forte, 1 cutie 
Septogal lactoferina si 1 cutie Septusin - reducere 15%


Art. 4 Aria de desfasurare a programului
 

La acest program participa toate unitatile farmaceutice din reteaua Ropharma, precum si magazinul online www.ropharma-healthcare.ro. 


Art. 5 Conditii de participare


Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Campaniei si domiciliul stabil sau resedinta in Romania. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului si ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii, precum si copiii, parintii si sotul /sotia celor mentionati in cuprinsul acestui alineat . 
Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.
Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza: - ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform articolelor 7, 8 si urmatoarele din cadrul Decretului nr. 31/1954);
- ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
- ca are peste 18 ani;


Art. 6 Mecanismul campaniei 


Participa la campanie orice persoana fizica care achizitioneaza unul din pachetele de la art. 3, din farmaciile Ropharma si din magazinul online www.ropharma-healthcare.ro.
Mecanism farmacie. Pacientul care achizitioneaza unul din pachetele de la art. 3 din farmacia Ropharma trebuie sa trimita Numarul si Data bonului fiscal impreuna cu numele si prenumele sau printr-un SMS la numarul de telefon 0722.222.014 (numar cu tarif normal), pus la dispozitie de catre organizator. Informatiile pentru contactarea organizatorului vor fi puse la dispozitie in farmacii sub forma unor materiale publicitare specifice campaniei. Furnizarea datelor de contact sunt esentiale pentru contactarea ulterioara in vederea intrarii in posesia premiilor. De asemenea, bonul fiscal trebuie pastrat pana la finalul campaniei pentru confirmare. Mecanism magazin online. Fiecare pacient care achizioneaza pachetul prin intermediul site-ului www.ropharma-healthcare.ro va fi inclus in mod automat in baza de date cu participantii la concurs. Toti participantii vor face parte dintr-o baza de date unica. O persoana poate participa la campanie ori de cate ori doreste in perioada stabilita. 
 
Art. 7 Premiile campaniei 


Premiile oferite de Oraganizator in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele: 
3 televizoare
6 roboti de bucatarie
9 expresoare cafea
12 tensiometre
15 cantare de baie
55 aparate gofre
Valoarea totala bruta a premiilor ce fac obiectul concursului este de 40000 lei.
Premiile se vor preda in baza unui proces verbal care sa contina nume, prenume, CNP, adresa, numar telefon, si semnatura beneficiar.


Art. 8 Acordarea premiilor
Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti prin random.org. dupa terminarea campaniei. Tragerea la sorti vor avea loc in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ROPHARMA si vor fi consemnate printr-un proces verbal; Pentru acordarea premiilor in cazul aparitiei uneia din situatiile mai jos enuntate, membrii Comisiei vor efectua, la data extragerii, cate o extragere suplimentara (rezerva) pentru fiecare premiu castigator. Conditiile de validare a rezervei sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor; Validarea castigatorilor se face pe baza datelor din baza de date ROPHARMA; Fiecare castigator va fi contactat in ziua ulterioara extragerii de catre un reprezentant ROPHARMA, la numarul de telefon existent in baza de date ROPHARMA. In conditiile in care un potential castigator nu are un numar de telefon valid sau are un numar de telefon valid dar nu poate fi contactat timp de 3 zile lucratoare de Ia data extragerii acestuia ca si potential castigator, acesta va fi automat invalidat, va pierde orice drept asupra premiului si se va trece la contactarea rezervei. Dupa contactarea si validarea lor, castigatorii vor ridica premiul, pe baza de semnatura, prezentand actul de identitate si bonul fiscal pentru cei care au achizitionat pachetul direct din Farmaciile ROPHARMA. In cazul in care numarul de participanti validati conform criteriilor descrise va fi mai mic decat numarul premiilor alocate pentru aceasta Campanie, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara etc.), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Numele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Publicarea va avea lac pe web www.ropharma-healthcare.ro si pe pagina de Facebook Ropharma Healthcare, dupa validarea castigatorilor. Eventualele contestatii se pot face in termen de 24 de ore de Ia data afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorilor prin e-mail, Ia adresa office.bucuresti@ropharma.ro si va cuprinde in mod obligatoriu: numele, datele de identificare, domiciliul si expunerea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia. Contestatiile se vor solutiona in termen de 48 de ore de Ia data primirii si se vor comunica contestatorului Ia adresa mentionata in contestatie. 


Art. 9. Protectia datelor personale  


Prin inscrierea in Campania, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei SC Ropharma SA, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal pe durata campaniei si ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Ropharma poate transmite aceste date tertilor in conditii de stricta confidentialitate, in scopul prevazut in prezentul Regulament. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la campanie in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la campanie. Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei( art. 18). Astfel, la cererea scrisa a Participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: (a) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal ale acestuia, in mod gratuit; (b) sa rectifice, actualizeze, stearga etc., date a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile Legii nr. 677/2001; si/sau (c) sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. In cererea formulata, Participantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. 


Art. 10. Taxe si impozite 


Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea,fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul Ia Internet in vederea consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare al Campaniei, cheltuieli legate de achizitionarea produselor comercializate in Farmaciile ROPHARMA, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi “Cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare. 

Art.11. Litigii 


In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate/ de discernamant, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului prin intermediul tutorelui legal. De asemenea, tutorele sau legal trebuie sa semneze o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere dupa acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente; Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricarui solicitant, in Farmaciile ROPHARMA, pe www.Farmaciile-Ropharma.ro. 

Art.12. Incetarea campaniei


Prezenta Campanie poate inceta anterior sau pe durata Perioadei Campaniei numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie.
Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.
Art.13. Forta majora 


Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, pe www.farmaciile-ropharma.ro si pe pagina de Facebook farmaciile-ropharma, in termen de 5 zile de Ia aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.