Slabeste sanatos, cu Ropharma esti in forma

Perioada campanie: 2016-08-05 - 2016-08-31

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei "Slabeste sanatos, cu Ropharma esti in forma" este SC ROPHARMA SA, cu sediul in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et.1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Brasov sub nr. J08/2886/2007, cod fiscal: RO1962437, reprezentata legal prin dr. Farm. Mihai Miron – Presedinte – Director General, avand numarul de Operator de baze de date 17577 atribuit de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit in continuare („Regulament") care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei, in perioada 05.8.2016, ora 08:00 – 31.08.2016, ora 23:59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in Farmaciile Ropharma si online, pe site-ul Organizatorului www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

 

Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si isi exprima consimtamantul expres pentru inscrierea datelor cu caracter personal in baza de date a companiei Ropharma, precum si pentru prelucrarea acestor date in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Ropharma si partenerii din program.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Participa la campanie orice persoana fizica care scrie un comentariu la postarea de concurs, pe pagina de companie:

 

www.facebook.com/FarmaciileRopharma

 

Participantul trebuie sa mentioneze in comentariu ca se mentine in forma si ce solutii are la indemana pentru a-si pastra silueta.

 

Perioada de inscriere a comentariilor se desfasoara incepand cu 05.05.2016 si se încheie in 31.05.2016.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile oferite de Organizator in cadrul acestei Campanii sunt urmatoarele:

 

10 premii a cate 3 x Pagosten + 1 x Nutradose Detox + 1 x Nutradose G Tonic + 1 x Nutradose Digest.

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Premierea va avea loc in data de 01.09.2016. Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti electronica.

 

Conditia de revendicare a premiului presupune inscrierea comentariului la postarea de concurs in perioada de desfasurare a concursului si anume, 05.08.2016 – 31.08.2016.

 

In cazul in care castigatorul nu indeplineste ambele conditii pentru revendicarea premiului, acesta va fi oferit, mai departe, urmatorului concurent care indeplineste conditiile campaniei.

 

SECTIUNEA 8. PREDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 45 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in cazul in care un Participantul desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Premiul poate fi inmanat castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 31 august 2016, orele 24.00 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea. Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit online, pe site-ul Organizatorului si pe adresa de Facebook Ropharma. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook Ropharma si pe site-ul www.farmaciile-ropharma.ro.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul este raspunzator doar pentru impozitul cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere Ia bugetul de stat conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Ropharma si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 13.- ALTE CLAUZE

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.